www.tjgk.net > 12个月的英文写法

12个月的英文写法

一月: january,简写 JAN; 二月:February,简写Feb; 三月:March,简写Mar; 四月:April,简写Apr; 五月:May; 六月:June,简写Jun; 七月:July,简写Jul; 八月:August,简写Aug; 九月: September,简写Sep; 十月:October,简写O...

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December 缩写 一月:January Jan. 二月:February Feb. 三月:March Mar. 四月...

一月: january,简写 JAN; 二月:February,简写Feb; 三月:March,简写Mar; 四月:April,简写Apr; 五月:May; 六月:June,简写Jun; 七月:July,简写Jul; 八月:August,简写Aug; 九月: September,简写Sep; 十月:October,简写O...

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December 祝你学习进步,快乐每一天!(*^__^*)

January——一1月 在罗马传说中,有一名叫雅卢斯的守护神,生有前后两副脸,一副回顾过去,一副眺望未来。象徵着结束过去与开始未来,人们认为选择他的名字作为除旧迎新的第一个月的月名很有意义。英语1月January,便是由这位守护神的拉丁文名字Ja...

一月 Jan. January 二月 Feb. February 三月 March Mar. 四月 Apr. April 五月 May 六月 Jun June 七月 Jul. July Jy. 八月 August Aug 九月 Sep Sept. September 十月 Oct. October 十一月 Nov. November 十二月 Dec December

一月 January 二月 February 三月 March 四月 April 五月 May 六月 June 七月 July 八月 August 九月 September 十月 October 十一月 November 十二月 December

January [Jan·u·ar·y || 'dʒænjʊərɪ] February [Feb·ru·ar·y || 'febrʊərɪ] March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] April [A·pril || 'eɪprəl] May [meɪ] June [dʒuːn] July [...

January [ˈdʒænjuəri] n.一月 February [ˈfebruəri] n.二月 March [mɑ:tʃ] n.三月 April [ˈeiprəl] n.四月 May [mei] n.五月 June [dʒu:n] n.六月 July [dʒu(:)ˈlai] n.七月 Augu...

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December 缩写 一月:January Jan. 二月:February Feb. 三月:March Mar. 四月...

网站地图

All rights reserved Powered by www.tjgk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.tjgk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com