www.tjgk.net > 12个月的英文写法

12个月的英文写法

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December 缩写 一月:January Jan. 二月:February Feb. 三月:March Mar. 四月...

一月: january,简写 JAN; 二月:February,简写Feb; 三月:March,简写Mar; 四月:April,简写Apr; 五月:May; 六月:June,简写Jun; 七月:July,简写Jul; 八月:August,简写Aug; 九月: September,简写Sep; 十月:October,简写O...

一月:January 二月:February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December 祝你学习进步,快乐每一天!(*^__^*)

January——一1月 在罗马传说中,有一名叫雅卢斯的守护神,生有前后两副脸,一副回顾过去,一副眺望未来。象徵着结束过去与开始未来,人们认为选择他的名字作为除旧迎新的第一个月的月名很有意义。英语1月January,便是由这位守护神的拉丁文名字Ja...

January [Jan·u·ar·y || 'dʒænjʊərɪ] February [Feb·ru·ar·y || 'febrʊərɪ] March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] April [A·pril || 'eɪprəl] May [meɪ] June [dʒuːn] July [...

十二个月的英文缩写如下:一月简写是Jan.,January 英 ['dʒænjʊ(ə)rɪ] 美 ['dʒænjʊ'ɛri] 二月简写是Feb.,February英 [ˈfebrʊərɪ] 美 [ˈfebrʊerɪ;'fɛbr&...

一月:January 二月: February 三月:March 四月:April 五月:May 六月:June 七月:July 八月:August 九月:September 十月:October 十一月:November 十二月:December

一月:January - Jan. 二月:February - Feb. 三月:March - Mar. 四月:April - Apr. 五月:May - May 六月 June - Jun. 七月 July - Jul. 八月:August - Aug. 九月:September - Sept. 十月:Octorber - Oct. 十一月:November - Nov. 十二月...

一月January 二月February 三月March 四月April 五月May 六月June 七月July 八月August 九月September 十月October 十一月November 十二月December ~如果你认可我的回答,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~ ~手机提问的朋友在客户端右上角评价...

网站地图

All rights reserved Powered by www.tjgk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.tjgk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com